Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Civitates Orbis Terrarum / «Πόλεις της Γης»

πηγή: http://bibliodyssey.blogspot.gr/

Venice

  Civitates Orbis Terrarum ('Cities of the Earth') is a mammoth 5 volume publication of over 540 city maps (mainly in Europe), released to great popularity between 1572 and 1617. The principal editor was Georg Braun and among the 100 people involved in its production, Belgian Frans Hogenberg did most of the engraving work. 
 
 Civitates Orbis Terrarum («Πόλεις της Γης») είναι ένα μαμούθ έργο- δημοσίευμα με όγκο πάνω από 540 χάρτες πόλεων (κυρίως στην Ευρώπη), που κυκλοφόρησε με μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ 1572 και 1617. Ο κύριος συντάκτης ήταν ο Georg Braun και μεταξύ των 100 ατόμων που εμπλέκονται στην παραγωγή, ο Βέλγος Frans Hogenberg έκανε την περισσότερη χαρακτική δουλειά.
"The view of Venice is that of 1565 by Bolognino Zaltieri (fl. 1560-80))—a feast for the eyes reflecting the wealth and architectural richness of the Serenissima. It references 188 buildings, bridges, and areas of the city by number, and it individually identifies many more of the canals, churches, and surrounding islands. Few have changed today. The image is a celebration of the city's political power as much as a spatial guide to its monuments and form. The wide variety of ships in the image underscores Venice's naval and economic dominance in the Adriatic. The political identity of the city is emphasized by the inclusion of a ceremonial procession of the Doge and members of the patriciate Senate of the city, here shown in formal dress, depicted in the center insert in the image's lower panel."

«Η θέα της Βενετίας είναι του 1565 από τον Bolognino Zaltieri (Fl. 1560-1580)), μια γιορτή για τα μάτια που αντανακλούν τον πλούτο και την αρχιτεκτονική ποικιλομορφία της Γαληνοτάτης. Αναφορές σε 188 κτίρια, γέφυρες, καθώς και περιοχές της πόλης με αριθμό και σε ακόμη περισσότερα  κανάλια,  εκκλησίες και γύρω νησιά. Λίγα έχουν αλλάξει σήμερα. Η εικόνα είναι μια γιορτή της πολιτικής εξουσίας της πόλης. Η μεγάλη ποικιλία των πλοίων της εικόνας υπογραμμίζει τη ναυτική και οικονομική κυριαρχία της Βενετίας στην Αδριατική. Η πολιτική ταυτότητα της πόλης τονίζεται από την ένταξη της τελετουργικής πομπής του Δόγη και τα μέλη της Γερουσίας της πόλης, εδώ απεικονίζονται στο κέντρο φορώντας επίσημο ένδυμα. "

                                                  [Click the pictures for larger versions]

Αριστούργημα!!! 

Vilnius, Lithuania
Saltzburg, Austria


Siena, Italy

 


Vienna, Austria

 


Moscow

 


Barcelona

 


Algiers, Algeria

 


Marseille

 


London

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...