Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Training of Trainers: News & Achievement Project in the context of the Group / Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Επικοινωνία & Επίτευξη Έργου στο πλαίσιο της Ομάδας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΔΕΛΤΑ" / 70 διδακτικές ώρες
 
Εκπαιδευτής / Εμψυχωτής: Χατζηευσταθίου Ευθύμης
 
ΣΚΟΠΟΣ: Να αναδειχθεί η σημασία της Επικοινωνίας των μελών της Εκπαιδευτικής Ομάδας για την επίτευξη Έργου στο πλαίσιο  εκπαιδευτικών παιχνιδιών / δραστηριοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 

Συμμετοχή σε εμπειρία
O "αρχηγός" καθοδηγεί.
   Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα μέλη των υποομάδων «τυφλώνονται» με μάσκες ύπνου. Ο «αρχηγός» της ομάδας ο οποίος δεν είναι τυφλός, αναλαμβάνει να καθοδηγήσει αποκλειστικά και μόνο με λεκτική επικοινωνία τα «τυφλά» μέλη.  Στόχος της ομάδας είναι να ζωγραφίσουν αξιοποιώντας συγκεκριμένα υλικά (μαρκαδόρους, φύλλο χαρτί από χαρτοπίνακα), την εικόνα που έχει δοθεί στον «αρχηγό».
«Ζωγραφίζοντας στα Τυφλά»
Ένα από τα έργα που έπρπε να
αναπαραστήσουν στα τυφλά!!!
Οι υποομάδες υλοποιούν τη δραστηριότητα «Ζωγραφίζοντας στα Τυφλά». 
  Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας οι συμμετέχοντες (εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές ενηλίκων) θα επεξεργαστούν την εμπειρία που βιώσαν και θα αποφασίσουν τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι θα μπορούσαν να την αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά κατά τη διάρκεια δικών τους εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Α ερώτημα: «Τι μας βοήθησε – σε σχέση με την Επικοινωνία – στην υλοποίηση αυτού του παιχνιδιού;»
Β ερώτημα: «Τι μας δυσκόλεψε – σε σχέση με την Επικοινωνία – στην υλοποίηση αυτού του παιχνιδιού;»
Γ ερώτημα: «Τι συμπεράσματα προκύπτουν – σε σχέση με την Επικοινωνία– από την υλοποίηση αυτού του παιχνιδιού;»
 
Ερώτημα για τους Παρατηρητές:
«Πώς κρίνετε τον ρόλο του Ηγέτη ως προς την επίτευξη του Έργου της Ομάδας του;»
 
 
 
  Η ολομέλεια χωρίζεται σε τέσσερις νέες υποομάδες προκειμένου να συζητήσουν α) τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα παιχνίδι σε πραγματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο του δικού τους εργασιακού πεδίου. β) τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας.
   Η ολομέλεια εργάζεται σε ατομικό επίπεδο. Κάθε ένας συμμετέχοντας καταγράφει τα προσωπικά του συμπεράσματα όσον αφορά α) τα οφέλη από την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση ενηλίκων β) τα εμπόδια /δυσκολίες που πιστεύει ότι προσωπικά θα αντιμετωπίσει κατά την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και γ) τους τρόπους που θα εφαρμόσει για να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια/δυσκολίες

Το συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήρι το είχα παρακολουθήσει από την καλή φίλη και supervisor στο master μου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Νίκη Φίλλιπς, Καθηγήτρια –Σύμβουλο στο ΕΑΠ, στο 4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ με θέμα: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Απρίλης 2012) και το προσάρμοσα στις ανάγκες της συγκεκριμένης Μαθησιακής Ομάδας.

EDUCATIONAL CONTEXT: Human Resource Development Program: Training of Trainers Institute of Vocational Training "DELTA" / 70 credit hours


Trainer / Animator: Chatziefstathiou Efthymis (Makis)

OBJECTIVE: To highlight the importance of communication between the members of the educational team to achieve project in educational games / activities in Adult Education.
 
" Painting the Blind "
In this activity the members of subgroup " blind " with sleep masks . The " leader " of the group who is not blind , undertakes to guide solely verbal communication with the 'blind' members . The group aims to draw utilizing specific materials ( markers, flip chart sheet of paper ) , the image assigned to the ' leader '.

 
One of the projects should be Represent blindly! Subgroups implement the activity " Painting the Blind ."
  Upon completion of the activity the participants (learners adult educators ) will process experience experience and decide how they themselves could utilize education during their own training programs .
A question: "What helped us - in relation to communication - the realization of this game ? "
B question: "What made ​​it difficult for us - in relation to communication - the realization of this game ? "
C question: "What conclusions follow - in relation to communication - from the implementation of this game ? "

 Question for Observers
" How do you judge the leader's role in achieving the team's work ? "

   The assembly is divided into four new subgroups to discuss a ) how they can make this game activity in real educational context of their work field . b ) the difficulties likely to be faced in implementing this activity .
   The assembly works at the atomic level . Each participant records his personal conclusions regarding a) the benefits of the use of educational games in adult education b ) barriers / difficulties believes will personally come in the use of educational toys and c ) the procedures that will apply for to overcome these obstacles / difficulties
This experiential workshop I had attended by good friend and supervisor at my master in Adult Education, Niki Phillips, Professor - Director CRD, the 4th UNION CONFERENCE of SCIENTIFIC EDUCATION ADULT on " GOOD PRACTICES in Adult Education" (April 2012) and adapted it to the needs of the learning groups .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...