Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Training of Trainers Program: Connection with other team members during the meeting face to face / Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: Αλληλογνωριμία των μελών της ομάδας κατά την δια ζώσης συνάντηση

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Δήμων

  α) 13 ώρες διδασκαλίας πρόσωπο με πρόσωπο και β) 24 ώρες εξ αποστάσεως συμβουλευτική, αξιολόγηση  μίας γραπτής εργασίας, αξιολόγηση της μικρο-διδασκαλίας εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών (Λάρισα, Απρίλιος 2014)


                                                          Συνοπτική περιγραφή της πρακτικής


Αρχικά, υποδέχτηκα τα μέλη της ομάδας στην αίθουσα, την οποία είχα από πριν διαμορφώσει, έχοντας φτιάξει τον κύκλο (χωρίς τραπέζια) με τόσες καρέκλες όσα τα μέλη της ομάδας.

 Κατόπιν, έδωσα λίγο χρόνο (3’-4’) στην αρχική ολομέλεια για ένα καλωσόρισμα και μια αρχική σύνδεσή δική μου με την ομάδα των επιμορφωμένων και με το πρόγραμμα, με στοιχεία που θεωρούσα ότι με συνδέουν με τα μέλη της ομάδας και τον κοινό μας στόχο.

  Στη συνέχεια, με όχημα φωτογραφίες από διαφορετικά μέρη της πατρίδας μας ζήτησα από τα μέλη να γίνουν δυάδες και να γνωριστούν με αφορμή την φωτογραφία που είχαν επιλέξει. 
    Η μετάβαση-αναγωγή της συμπλοκότητας της διεργασίας από τη δυάδα στην τετράδα έγινε με ομαλότατο τρόπο, δίχως τριβές. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι από την αρχική συζήτηση στην 4άδα αναδύθηκε η άρρητη ανάγκη για λίγο περισσότερο χρόνο, ώστε να διαμορφωθεί σε επίπεδο σχέσης, πριν να περάσει σε κάποιο συγκεκριμένο έργο. «Αφουγκραζόμενος» την ανάγκη αυτή, παράτεινα για λίγο αυτή τη φάση, κατανοώντας την τεράστια σημασία της σύνδεσης αυτών των επιπέδων μεταξύ τους
   Το έργο στο πλαίσιο της τετράδας ήταν να θυμηθούν μία θετική εκπαιδευτική εμπειρία ως εκπαιδευόμενοι, να αναλογιστούν πάνω σε ποιες αξίες στηρίζεται αυτή και να βρουν έναν τίτλο που θα απορρέει από αυτά τα βιώματα.
   Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι 4 ομάδες εργασίας έδειξαν σπουδή για το τελικό προϊόν που θα ανακοίνωναν στην ολομέλεια, ενώ συμφώνησαν δίχως αντιρρήσεις για τους εκπροσώπους τους.  Ενώ, λοιπόν, κατά την παρουσίαση του έργου της 1ης ομάδας στην ολομέλεια, η 4η ομάδα-προφανώς γιατί είχε μικρές εκκρεμότητες με το δικό της έργο- δεν ήταν νοητικά παρούσα στην ολομέλεια,  με την υπογράμμιση της συμβολής κάθε μέλους και όλης της ομάδας, οι «διανοητικές διαρροές» έπαψαν να υφίστανται και ήταν όλοι προσηλωμένοι στον κοινό στόχο.

  Τέλος, αυτό που υπήρξε καταλύτης της διεργασίας εντός της Ομάδας ήταν η δυναμική της πρότασης πλαισίωσης που έδεσε την ομάδα στον κοινό στόχο: «Οι όλοι για έναν και ένας για όλους προέρχονται και από τους τέσσερις Νομούς της Θεσσαλίας, έχουν στις φωτογραφίες τους σαν κοινό γνώρισμα το νερό και είναι βαθύτατα εναλλακτικοί, αφού οι γεωπόνοι της ομάδας μας έχουν αυτό σαν κύριο μέλημά τους».
 Το εντυπωσιακότερο, όμως, στοιχείο είναι το γεγονός ότι το επόμενο δίωρο κατά τη διάρκεια Εργασίας σε Ομάδες με αντικείμενο τον σχεδιασμό των βασικών παραμέτρων ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, η συγκεκριμένη Ομάδα είχε τη σπουδή και την ευαισθησία να προβεί με ευφάνταστο τρόπο στη σύνδεση των εργασιών – προγραμμάτων των υπο-ομάδων.

 Μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε στο πρόγραμμα της ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑΣ.

Επειδή δεν τα καταφέρνουμε καλά, φωτογραφίζουμε τη ζωγραφιά μας με τη βοήθεια του λογισμικού που μάθαμε από την ομάδα ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ.

Για να την στείλουμε στην Αγγλία, μάθαμε αγγλικά από το πρόγραμμα των ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

Πώς; Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και συγκεκριμένα μέσω email. Πρόγραμμα ομάδας «ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ».
                                      Αναστοχασμός της αποτελεσματικότητας της πρακτικής

   Η νέα εκπαίδευση, αν δεν συνδεθεί με την υπάρχουσα «δεξαμενή» των εμπειριών και των γνώσεων, δεν μπορεί να αφομοιωθεί πλήρως από το άτομο. Δεν θα ταιριάξει με τα υπόλοιπα στοιχεία της ψυχοσύνθεσής του, θα διαχωριστεί από το υπόλοιπο «είναι» του και, επομένως, δε θα επηρεάσει πλήρως τη στάση και τη συμπεριφορά του. Το γεγονός, όμως, αυτό αποκτά τεράστια σημασία όχι μόνο προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματική εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο, αλλά και επειδή συντείνει στη συνοχή τόσο της συγκεκριμένης μικρο-ομάδας, η οποία «βαφτίζεται από την… επίγνωσή της με τον ευρηματικό τίτλο “ όλοι για έναν και ένας για όλους ” όσο και όλης της Ομάδας, αφού η δυναμική που αναπτύσσει, μετά το προαναφερόμενο κομβικό σημείο, αποτελεί τον καταλύτη για να κλείσει ο κύκλος γύρω από τον κοινό στόχο, όπως αυτός διατυπώθηκε από τον επιμορφωτή λίγη ώρα αργότερα με την πρόταση πλαισίωσης.
 
Είναι σημαντικό για εμάς ως εκπαιδευτές ενηλίκων να ΜΗΝ λησμονούμε στιγμή τα λόγια του Rogers.

«Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν γνώση!» Ίσως το «κλειδί», όταν θέτουμε τον εκπαιδευόμενο πρώτο κι όχι τον εκπαιδευτή, να είναι η Ανάγκη να ακούμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο… και δυστυχώς αυτή την ικανότητα δεν την έχουμε κατακτήσει ακόμη! Συνεχίζοντας, λοιπόν, ...
                                                                                                                           Για το Sykees8
                                                                                                                  Ευθύμης Χατζηευσταθίου
Training of Trainers program for Lifelong Learning Centers of Municipalities
 a) 13 hours face to face teaching and b) 24 hours of distance counseling, written evaluation feedback-one written assignment, evaluation of a micro-teaching teacher trainees (Larissa, April, 2014)
                                                             Brief description of the Practice

Initially, I welcomed team members in the classroom, which I had previously formed , having cheer circle (no tables) chairs with so many team members .
 
 Then I gave it some time ( 3' - 4 ') in the initial plenary for a welcome and a home connection my team undergoing training and program , with information it considers to connect with team members and our common target.
  Then vehicle images of different parts of our country asked members to become acquainted dyads and in response to the photograph were selected.
     The transition of  complexity- reduction process of the dyad in a foursome became with normal way, without friction . It should be noted that the initial discussion foursome emerged the implicit need for a little more time to form a relationship level, before passing to a particular project . " Hearkening " this need extended while this phase, realizing the immense importance of linking these levels between them.
    The work under foursome was to remember a positive educational experience as learners , to reflect on what values ​​behind this and find a title that derives from these experiences.
   It should be noted that the four working groups study showed for the final product to be announced in plenary and agreed without objection to their representatives. While, therefore , during the presentation of the work of the first group in plenary , the foursome  group - apparently because he had unfinished business with small own - work was not mentally present in plenary by emphasizing the contribution of each member and the whole group , the "mental leaks " ceased to exist and were all committed to the common goal .

  Finally, what was the catalyst of the process within the Group was the dynamics of motion framework that tied the team shared goal: " The all for one and one for all originate from the four prefectures of Thessaly , have their photos as a common feature water and deepest alternative, since the agriculturists of our team have this as their main concern . "

 The highlight, however element is the fact that the next two hours during team work focused on the design of the basic parameters of an adult education program , this group had the hustle and sensitivity to proceed with an imaginative way to link work - programs of sub - groups .


 We learn to paint in the BLUE TEAM program .
Because not doing well, we photograph the painting us with the help of software that we learned from the group THESSALIKES VALUES .

To the ship to England, learned English from the alternative program .

How? Using the internet and specifically via email. Program group " ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE ".

                                                    Reflection efficiency practice

   The new training if not connected to the existing " tank " of experience and knowledge , can not be fully digested by the individual. It will not fit with the other elements of his psyche, will be separated from the rest of "being" and therefore will not affect full attitude and behavior. The fact, however, it is of paramount importance not only to ensure effective training at an individual level , but also by contributing to the coherence of both the specific micro - group , which "  by the ... awareness of the imaginative title " all for one and one for all " and the whole group , since the dynamic that develops after said hub is the catalyst to close the loop around the common goal , as expressed by the trainer a short time later with the framework proposal .
 
It is important for us as adult educators to remember the words of the moment Rogers.

" Adult learners create knowledge ! " Perhaps "key" when we first learner, not the instructor, is the Νeed to listen more and talk less ... and unfortunately this ability we have not won yet!
Continuing, then, ...

                                                                                                                           For Sykees8
                                                                                                             Efthimis (Makis) Chatiefstathiou


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...