Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: Διαδικασία Εισαγωγής

πηγή: Εθνος
Τις διαδικασίες που αφορούν στις αιτήσεις των μαθητών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία το σχολικό έτος 2014-15 αλλά και τις εξετάσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι υποψήφιοι, ανακοίνωσε η Διοικούσα Επιτροπή των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων.
 
Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1 έως 31 Μαρτίου στην πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. 
 
Για Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, προβλέπεται η διενέργεια ειδικών εξετάσεων προκειμένου να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών.
Οι αιτήσεις για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1 έως 31 Μαρτίου στην πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.
Οι αιτήσεις για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1 έως 31 Μαρτίου στην πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.
Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο. Ο αριθμός των μαθητών/τριών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, προσαυξημένος έως και κατά 50%. Αν το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δεν συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση.
Υποψήφιοι
Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες που ορίζονται από τη ΔΕ των Πειραματικών, υποχρεούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο της επιλογής τους, από 2 έως 12 Μαΐου 2014.
Μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, αν ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων. Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδική) σε ίση κατά φύλο αναλογία όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων. Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων.
Στην ίδια προθεσμία και με την ίδια σχεδόν διαδικασία θα υποβάλουν τις αιτήσεις και οι γονείς για την εγγραφή των μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α' Γυμνασίου των Προτύπων Πειραματικών Γυμνασίων θα γίνει με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 στις 10 π.μ.
Στην ίδια διαδικασία συμμετέχουν και οι μαθητές/τριες από τα υφιστάμενα Δημοτικά και Γυμνάσια που συνδέονται μεταξύ τους. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους στα τέλη Φεβρουαρίου.
Με την ανωτέρω διαδικασία οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην ανάγνωση, στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών κ.λπ.) και στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής με απλές αριθμητικές πράξεις, διατυπώνοντας αιτιολογήσεις και μαθηματικούς συλλογισμούς.
Στα Φυσικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών να κατανοούν φυσικά φαινόμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή και να διατυπώνουν παρατηρήσεις, συμπεράσματα και προτάσεις για τον σχεδιασμό ενός απλού πειράματος.
Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές που θέλουν να εισαχθούν στα Πρότυπα γυμνάσια πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και σε ουδεμία περίπτωση δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Γι' αυτό, οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη ούτε να υποστούν φροντιστηριακή εξάσκηση για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.
Η επιλογή των θεμάτων που θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα γίνει με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
από επιστημονική επιτροπή που θα συσταθεί για αυτό τον σκοπό. Tα θέματα ανά γνωστικό πεδίο θα αναγράφονται και θα απαντώνται από τους μαθητές σε ειδική φόρμα, η οποία θα αποσταλεί στα σχολεία από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Και η εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Λύκεια γίνεται ύστερα από δοκιμασία (τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα σχολεία στις 20 Ιουνίου 2014.
Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα-Πειραματικά Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την Κατανόηση Κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:
Στο γνωστικό πεδίο της Κατανόησης Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι ικανότητες στην ανάγνωση και στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια κ.λπ.) καθώς και οι ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες κατανόησης του σημαντικού ρόλου των Μαθηματικών στην καθημερινότητα, η ικανότητα ανάπτυξης επιχειρημάτων, αιτιολογήσεων και συλλογισμών καθώς και οι αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές και στοχαστικές γνώσεις και δεξιότητες.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...